Nội dung chính của Đại hội:

– Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
– Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
– Báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

1. Thời gian: 08h giờ 00 phút, ngày 21/04/2023.
2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Khách sạn Dầu khí (Petro Hotel), địa chỉ: số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

LIÊN HỆ HỢP TÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO DVA

  • VP Đại Diện: Tòa nhà Sun Office, Đường số 9, Khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, Việt Nam
  • Địa chỉ: Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
  • Điện thoại: 0986 537 868
  • Email: bussiness@dva.com.vn