DVA THAM DỰ HỘI THẢO CARBON BLACK TẠI ĐỨC


DVA tham dự hội thảo cùng những chuyên gia đầu ngành của thế giới trong lĩnh vực nhiệt phân và rCB tại Dusselfdorf, Germany.